Innhenting og håndtering av politiattester

                                                      

                                                      
                                                  

Krav om politiattest i Sandved IL

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. Ordningen tredde i kraft 1. januar 2009.


Hvordan innhente politiattester / elektronisk søknad
Sandved IL er pålagt å innhente politiattest fra de som påtar seg et oppdrag for idrettslaget som innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.


Daglig leder avgjør hvem som skal forevise politiattest. Det er den aktuelle personen selv som skal søke om politiattest, ikke idrettslaget. Fra juli 2014 skal søknad sendes elektronisk. Hvordan man søker finner man på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/. Sammen med søknaden skal det sendes en bekreftelse fra Sandved IL som du får fra Daglig Leder.
 


Hvem Sandved IL skal avkreve politiattest fra

 • Politiattest avkreves av personer som skal utføre oppgaver for Sandved IL som innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Attesten skal hentes inn i forkant av start på engasjement som trener/leder.
 • Dvs. trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.
 • Dersom en person påtar seg andre oppgaver i samme idrettslag, for eksempel et nytt lag etter en sesong, avkreves ikke ny politiattest.
 • Dvs. at en attest er nok hvis personen er engasjert i flere grupper innen idrettslaget. Attesten skal forevises daglig leder eller medlemsansvarlig.
 • Hvis en person ikke ønsker å innhente politiattest, skal Sandved IL ikke benytte denne personen til oppgaver i idrettslaget.
 • Vedr. varighet og fornyelse: Attester som er utstedt til denne ordningen (for idretten) er gyldig i 3 år.
 • Det vil på et senere tidspunkt komme informasjon om evt. bestemmelser om fornyelse av attesten.


Hvem i Sandved IL kan avkreve politiattester
Det er kun daglig leder og medlemsansvarlig i Sandved IL som kan avkreve politiattest.
 


I Sandved IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning skal fremskaffe politiattest.

Klubbens representant har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


Sandved IL sin kontaktperson er:

Daglig leder, Jone Vegard Thorsen

Tlf.mob. 41 40 23 13


Medlemsansvarlig: Marita Risberg Ellevseth

Tlf.mob: 98654592


Hvordan håndtere politiattester

Innhenting på en-to-tre-fire:

 1. Søkeren må ha en bekreftelse som fås av Sandved IL v/daglig leder/medlemsansvarlig
 2. Søknaden om politiattest fylles ut elektronisk på https://attest.politi.no/. Signert bekreftelse fra Sandved IL lastes opp som vedlegg på denne elektroniske søknaden. NB! Du trenger bank-id eller innlogging i ID-porten (Min ID) for å gjøre dette.  
 3. Politiet sender attesten som ordinær post/Digipost til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
 4. Etter at den søknaden gjelder mottar vedtak fra Politiet, skal politiattest fremvises Daglig Leder eller medlemsansvarlig. Sandved IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.


For behandling av attester med anmerkning vises til Veileder utarbeidet av NIF.

Daglig leder/medlemsansvarlig registrerer foreviste politiattester i eget skjema for Sandved IL. Det vil si at det er Daglig leder/medlemsansvarlig som er ansvarlig for at alle aktuelle personer foreviser politiattest, og for at informasjonen er forsvarlig registrert.


Hva dette registeret skal inneholde

 • Navn på person.
 • Lag
 • Oppgave / ansvarsområde.
 • Dato på politiattest.
 • Dato for når politiattest ble forevist.Rollbeskrivelse for politiattestansvarlig.